Dronning Dagmar

Dronning Dagmar - Dronning af Danmark

"Dronning Dagmar ligger i Ribe syg". De fleste danskere kender folkevisen om Dronning Dagmar, dansk dronning fra middelalderen:

Dronning Dagmar ligger udi Ribe syg,
til Ringsted mon de hende vente.
Alle de fruer, i Danmark er,
dem lader hun til sig hente.
- Udi Ringsted hviler Dronning Dagmar.

Ribe Domkirkes klokker spiller visen hver dag kl. 12 og kl. 15

Facts om Dronning Dagmar

Vores viden om Dronning Dagmar er meget lille, da det meste vi "ved", kommer fra sagn, myter og folkeviser. Her er de få reelle facts:

  • Dronning Dagmar var bøhmisk prinsesse, døbt Margareta. Det ser ud til, hun også havde det slaviske navn Dragomira ("den fredselskende")
  • Margareta var datter af kong Premysl Ottokar I og Adela af Meissen
  • I 1205 blev den unge Margareta gift med den danske konge Valdemar Sejr. Vi ved ikke, hvor brylluppet blev holdt - den almindelige opfattelse er, at det var på Riberhus, men historikeren Huitfeldt (1546-1609) skriver, at Junker Strange med 30 riddere førte bruden til Lübeck, hvor brylluppet stod
  • I Danmark fik hun navnet Dagmar (dagens mø - den lyse og venlige kvinde)
  • I 1209 fødte hun sønnen Valdemar den Unge. Han giftede sig i 1229 i Ribe med sin stedmor Bengerds brordatter Eleonora af Portugal
  • Allerede 7 år efter sin ankomst til Danmark døde den unge dronning d. 24. maj 1212. Også her er kilderne uklare, om hvor hun døde - måske døde hun slet ikke i Ribe, men i Ringsted, som én af folkeviserne fortæller
  • Dronning Dagmar blev begravet i St. Bendts Kirke i Ringsted, hvor også Valdemar Sejrs forældre Valdemar den Store og Sofia af Minsk lå begravet

Dronning Dagmar statue på Ribehus Slotsbanke
 Statue af Dronning Dagmar på Riberhus Slotsbanke

Folkeviser, sagn og myter om Dronning Dagmar

Som sagt kommer resten af vores viden fra folkeviser, sagn og myter. Folkeviserne givet os langt den største viden, vi har om Dronning Dagmar.
Hun beskrives som meget afholdt og smuk. Det siges desuden, at hun gjorde meget godt for danskerne, og at det bl.a. var dronning Dagmars fortjeneste, at biskop Valdemar blev løsladt i 1206 efter 14 års fængsel på grund af et forsøgt statskup. Biskoppen måtte love at leve i landflygtighed og ikke komme tilbage til Danmark. Et løfte han i øvrigt ikke holdt, da han senere igen forsøgte et statskup mod kong Valdemar Sejr.

Der findes 6 folkeviser, der handler om Dagmar. De  5 af disse viser er at finde i Anders Sørensen Vedels "Hundredvisebog" fra 1591. Hundredvisebogen var Nordeuropas første udgivelse af folkeviser og hovedårsagen til, at vi i dag kender disse folkeviser. Vedel var præst og historiker i Ribe, om dette har haft betydning for opfattelsen af, at Dronning Dagmar døde i Ribe, kan vi ikke vide, men som historiker skrev Vedel selv, at man ikke altid kunne  regne med sandhedsværdien i folkeviserne. På det tidspunkt var det ellers den almindelige opfattelse at visernes fortællinger var sandheden.  Anders Sørensen Vedels gravsten ses i Ribe Domkirke  og foto af gravstenen ses nederst her på siden

Folkeviserne om Dronning Dagmar i Hundredvisebogen omhandler forlovelse og ankomst til Danmark, spådommen om hendes død, hendes sygdom og død. I den sidste folkevise optræder Dagmar i Valdemars drøm og advarer ham om Bengerd (Berengaria).
Viserne hedder: Havfruens spådom, Dronning Dagmar og Junker Strange, Dronning Dagmar i Danmark, Dronning Dagmars død og Dronning Bengerd. Visen Vedel ikke har medtaget hedder "Hr. Strange og Dagmars Jomfru".

Folkevisen "Dronning Dagmar ligger i Ribe syg" er en af middelalderens mest kendte folkeviser. Melodien regnes også for at være en af de mest kendte danske melodier overhovedet. Visen findes stadig i højskolesangbogen.
Folkevisen fortæller om Dronning Dagmars død og Kong Valdemars vilde ridt med 100 mænd fra Skanderborg for at nå frem til den døende dronning på Riberhus. Da kongen nåede til Ribe, var han alene – mændene kunne ikke følge med.
Ved hans ankomst på slottet var Dronning Dagmar død, men folkevisen fortæller, at hun vågnede op og bad kongen om at opfylde 3 ønsker. Læs hele teksten her: Folkevisen Dronning Dagmar

Drooning Dagmar ligger ud i Ribe syg. Udstilling Ribes Vikinger
Dronning Dagmars død i Ribe. Tidligere udstilling på Museet Ribes Vikinger - Museum for Vikingetid og Middelalder

Dagmarkorset

På billedet nederst på siden ses smykket Dagmarkorset, som er opkaldt efter Dronning Dagmar. Dagmarkorset er et byzantinsk emaljearbejde på guld og findes nu på Nationalmuseet.
Dagmarkorset blev indleveret til Kunstkammeret i 1695 med ordlyden. "skal være baaret af Dronning Margareta Dagmar, Kong Valdemar II. Hans Gemahl". Først i 1737 tilføjedes: "Et lille Guldkors, som Dronning Dagmar har baaret i levende Live, fundet i hendes Liigkiste i Ringsted".
Sølvsmykker - lavet som efterligninger af Dagmarkorset - har i mange år været en populær dåbsgave i Danmark.

Kong Valdemars ridt fra Skanderborg. Dronning Dagmar
Kong Valdemars ridt fra Skanderborg. Tidligere udstilling på Museet Ribes Vikinger - Museum for Vikingetid og Middelalder

Kong Valdemar Sejr (Valdemar II)

Kong Valdemar Sejr var nært knyttet til Ribe.
Det øverste billede på Trekantrelieffet på Kathoveddøren (foto nederst på siden) ved Ribe Domkirke tyder på at være fra Valdemar Sejrs tid. Man regner med, at det viser Valdemar række et kors til Jomfru Maria. Ved siden af kongen ses dronning Bengerd, som han giftede sig med 2 år efter Dronning Dagmars død. Nedenunder kongens hoved ses dronning Dagmars hoved.

Kong Valdemar Sejr er én af de mest kendte konger fra middelalderen - især på grund af Jyske Love og sagnet om Dannebrog, der faldt ned fra himlen på et korstog til Estland i 1219. I første omgang havde esterne overgivet sig og ladet sig døbe, for derefter nogle dage senere at overfalde den danske hær. Dette blodige slag vandt danskerne, og herefter fik Valdemar tilnavnet "Sejr". Herefter var esterne under dansk herredømme i over 100 år.

Kong Valdemar Sejr udstedte i 1241 Jyske Lov i Viborg. Kongen indledte loven med en tale, der begyndte med følgende kloge ord: "Med Lov skal Land bygges, men vilde enhver nøjes med sit eget og lade andre nyde samme Ret, da behøvede man ikke nogen Lov."
Loven gjaldt for Jylland, men blev senere grundlaget for dannelsen af Den danske Stat og kom senere til at gælde for resten af landet.
Kort efter at have udstedt Jyske Lov, døde kongen i Vordingborg i 1241 og blev gravsat i Ringsted.

(På de områder, hvor Ribes egen lov "Riber Ret" ikke havde bestemmelser, var det  Jyske Lov, der var gældende. Læs her om Riber Ret)

Riberhus Slot. Ribehus Slotsbanke med voldgrav
Ribehus Slotsbanke med voldgrav. Statuen af Dronning Dagmar anes øverst til højre i billedet.

Riberhus Slot og Slotsbanke

Betydning for international handel, told og som fæstningsværk

I middelalderen stod der gennem flere århundreder et slot på Riberhus Slotsbanke. Det var et yndet tilholdssted for de danske konger, som dengang ikke boede fast på nogen borg eller slot, men rejste fra det ene sted i landet til det andet for at følge rigets tilstand.

Ribe var en af landets vigtigste byer og landets handelshavn mod vest . Efter hårde kampe midt i 1200-tallet blev Ribe grænseby mod hertugdømmet Slesvig, for da Sønderjylland blev til et selvstændigt hertugdømme med Kongeåen som øvre grænse mod kongeriget Danmark, blev Ribe i kongeriget (selv om det ligger syd for Kongeåen). På den måde blev Riberhus Slot i flere århundreder en forpost for både Ribe og Danmark - placeret ved åen, så man kunne holde øje med alle skibe, der sejlede til og fra byen, opkræve toldafgifter af de mange handelsskibe, og også passe på byen, da Riberhus fra starten var en del af byens fæstningsværk.

Til at varetage kongens interesser i området var der en lensmand, hvis opgave det var at fungere som militær befalingsmand på slottet og som administrator af slottets len. Han afkrævede afgifter fra bønderne og varetog i øvrigt kongens rettigheder og forpligtelser over for disse.
Han opkrævede også bøder hos bønderne og hos Ribes borgere i sin egenskab af kongens foged og deltog også i andre øvrighedsopgaver sammen med Ribes rådmænd og borgmestre. I 1300-tallet fungerede han åbenbart også som tolder.

Riberhus Slot 1587.  Stik Braunii Theatrum Urbium
Riberhus Slot. Stik fra Georgii Braunii: Theatrum urbium, 1588

Riberhus Slot. Historie

Måske blev Riberhus Slot rejst i begyndelsen af 1100-tallet af Kong Niels, som i 1127 fejrede sin søn Magnus´ bryllup her ”hvor havnen vrimler af skibe, som fører al verdens herlige varer ind til staden” (Saxo), men der er endnu ikke noget bevis for, at der har ligget et slot her så tidligt. Så måske blev både Magnus' og Valdemar Sejrs bryllup med Dagmar holdt et andet sted i Ribe. Arkæologerne tror måske nærmere, at der har ligget et slot, hvor Sct. Catharinæ Kirke og Kloster nu ligger. Her blev der ved en udgravning i 1920 under kirken fundet dybe opfyldte voldgrave, ligesom der også blev fundet rester af ældre stenbyggeri lige øst for klosteret.

Måske er Riberhus først fra Erik Glipping (1259-1286) eller Erik Menveds regeringstid (1287-1319).  Erik Menved byggede borge flere andre steder: Kalø, Bygholm (Horsens), Borgvold (Viborg), Kalundborg og Helsingborg.
Der er ved en udgravning fundet mønter slået under Erik Glipping, Erik Menved og hertug Valdemar (1283-1312).
Riberhus nævnes først i de skriftlige kilder i 1320, hvor borgen omtales i Christoffer 2.s håndfæstning.
I 1200-tallet til slutningen af 1300-tallet var slottet et af kongernes foretrukne. Herefter forfaldt det en del.
I 1530'erne og 40'erne under Christian 3. udformedes slotsbanken, som den er nu med en udvidet voldgrav og forhøjet borgbanke. Der blev også bygget rondeller med kassematter til kanoner i hver af de fire hjørner.
1600-tallets krige var hårde ved slottet. Svenskerne besatte det, og i 1644 lod Rantzau dem beskyde med kanoner fra domkirkens tårn.
Fra 1644-1660 skiftedes danskere og svenskere til at bo på Riberhus alt efter, hvem der havde magten.
Efter krigene var slottet nærmest en ruin, og fra 1685 blev Riberhus brugt som stenbrud. Alt blev fjernet, og brugt til byggerier og reparationer andre steder, f.eks. på Sct. Catharinæ kirke, Mandø kirke og flere huse i Ribe by. I borgbankens østhjørne kan dog stadig ses ruinen af en del af skriverstuen.

Dronning Dagmar, Ribe. Statue på Riberhus Slotsbanke

Dronning Dagmar. Statue på Riberhus Slotsbanke

På Riberhus Slotsbanke - hvor Riberhus Slot før stod - står nu en statue af den folkekære dronning og skuer ind over Ribe by. Statuen af Dronning Dagmar er lavet af Anne Marie Carl Nielsen og rejst i 1913, mens Danmark var under tysk herredømme (1864 - 1920). Året før, 1912, var 700-året for Dagmars død og fra 1912 begyndte man hvert år at fejre Valdemarsdagen (15. juni) til minde om Dannebrogs fald fra himlen. På den måde kom statuen til at symbolisere alt det danske og gode i et område, hvor den danske nationalfølelse i forvejen var meget stor, da den dansk/tyske grænse lå både lige syd og øst for Ribe.
På statuens bagside ses Kong Valdemar Sejr bøje sig over Dronning Dagmars dødsleje. Til højre 3 grædekoner.  Inskription: Dagmar Danmarks Dronning. 1205 - 1212. Død på Riberhus.
I 1940-erne blev slotsbanken restaureret til sit nuværende udseende.

I denne video spiller domorganist i Ribe Domkirke, Birgitte Ebert, Rued Langgaards præludium til Dronning Dagmar


Kilder:

Dronning Dagmar - tradition, myter og virkelighed. Mikkel Kirkedahl Nielsen, John H. Lind og Karsten Eskildsen. (2012)
Ribe Bys Historie 1. 710-1520. Især s. 82-90 v. Vivian Etting og s. 164-167 v. Jeppe Büchert Netterstrøm (2010)
Riberhus Slot og Slotsbanken udgivet af Sparekassen Sydjylland
Museet Ribes Vikinger. Museum for vikingetid og middelalder

Læs også om Riberhus Slot og Dronning Dagmar under: Ribe - Danmarks ældste by


© Danhostel Ribe Vandrehjem. Tekst og fotos må ikke kopieres til andre hjemmesider, men man er velkommen til at linke til Dronning Dagmar og/eller Danhostel Ribe - al anden brug: Spørg.

Dronning Dagmar og Ribe Domkirke
Anders Sørensen Vedel. Gravsten i Ribe Domkirke
Dagmarkors. Smykke
Midelalderligt trekantrelief, Ribe Domkirke
Riberhus Slotsbanke set fra Ribe Domkirke
Skilt på Riberhus Slotsbanke
Dronning Dagmar. Guidet tur i Ribe
Dronning Dagmar statue på Slotsbanken

Reservation

-
+
-
+

Online Betaling